Menej známe postavy slovenskej histórie, časť 1.

Ján Baltazár Magin

V rámci slovenského národa sa nájde obrovské množstvo jedincov, ktorí vynikali svojimi cnosťami, inteligenciou a pracovitosťou. Okrem štvorice Štúr, Štefánik, Hlinka a Tiso, nájdeme v našich dejinách aj iné postavy, ktoré nás svojou činnosťou aj dnes môžu inšpirovať a motivovať.  V sérii niekoľkých článkov stručne predstavíme aspoň niektoré menej známe osobnosti z nášho národa, ktoré  svojim pôsobením pozdvihli Slovensko a Slovákov.  

Meno Ján Baltazár Magin mnoho ľudom veľa nehovorí. Je to veľká škoda, pretože práve tento katolícky kňaz je autor jednej z prvých písomných národných obrán Slovákov, ktorú vydal v roku 1728.  

Magin sa narodil 6. januára 1681 vo Vrbovom. Už v mladom veku sa ukázalo, že je veľmi nadaný a schopný. Teológiu študoval na prestížnej škole “Pázmaneu” vo Viedni. Krátky čas strávil aj ako novic medzi jezuitmi. Od roku 1719 do svojej smrti v roku 1735 pôsobil ako farár v Dubnici. V súvislosti s nárastom vzdelanosti a záujmom o históriu dochádzalo od 17. storočia v multietnickom Uhorsku k rôznym polemikám a úvahám o postavení jednotlivých národov v rámci kráľovstva.  V 20. rokoch 18. storočia vydal trnavský profesor práv Michal Bencsik hanlivý spis o Trenčanoch, Slovákoch a Slovanoch všeobecne, v ktorom napríklad tvrdí, že etnickí Maďari sú im nadradení a že v rámci Uhorska majú mať najväčšie práva. Magina sa tento spis veľmi dotkol a ako skutočný intelektuál sformuloval kvalitnú polemickú odpoveď, ktorú poznáme pod skráteným názvom ako Obrana slávnej Trenčianskej stolice. Magin svoj spis napísal v latinčine, ktorá bola v tej dobe medzinárodným vedeckým jazykom a používala sa aj na komunikáciu v rámci Uhorska. Magin formou dialógu prezentuje starobylosť a význam mesta Trenčín a autochtónnosť Slovákov a Slovanov v Uhorsku. Zdôrazňuje a argumentami podkladá rovnoprávnosť Slovákov s Maďarmi. Magin si uvedomuje aj územnú a národnú spolupatričnosť a kompaktnosť slovenského národa. Dôležité je povedať, že pojem národ sa v dobovom ponímaní vzťahoval najmä na privilegované a slobodné vrstvy obyvateľstva. V dnešnej dobe sme podobne ako Magin konfrontovaní silnou protislovenskou propagandou. Preto je dôležité, aby aj dnes medzi nami povstali takýto “Maginovia” a kultivovaným spôsobom túto propagandu zrušili.   

„Ak ste teda, priatelia, za pravdu bojovali a svoj zápas i dobojovali, niet sa čoho obávať. Čokoľvek som sám povedal, hovoril som len s tým úmyslom, aby som poslúžil čestne a verne pravde a aby som vám urovnal cestu do jej svätyne. „  – úryvok z Maginovej Obrany.

Pramene:

Magin Ján Baltazár: Obrana slávnej župy Trenčianskej a mesta tohože mena, Matica slovenská 2002

Použitá literatúra:

Pišút Milan a kol. autorov: Dejiny slovenskej literatúry, Obzor 1984

Kol. autorov: Slovník slovenských spisovateľov, Libri 1999

 

   

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *