Ladislav Vrtel – Osem storočí slovenskej heraldiky

Heraldika, náuka o erboch – pod týmto pojmom sa rozumie súhrn pravidiel a zvyklostí pri zostavovaní a opisovaní erbov. Rovnakým slovom sa však definuje heraldické umenie – teda schopnosť zostaviť obsahovo výstižný a výtvarne pôsobivý erb. Heraldika je zároveň jednou z pomocných vied historických.

PhDr. Ladislav Vrtel (*1953) – heraldik, historik, archivár – pôsobí na Odbore archívov a registratúr Ministerstva vnútra SR ako štátny radca pre heraldickú tvorbu. Je autorom viacerých heraldických monografií, štúdií, niekoľkých stoviek mestských, obecných, cirkevných a občianskych erbov, spolutvorcom erbov dnešných samosprávnych krajov. Spolu s výtvarníkom Ladislavom Čisárikom je autorom štátneho znaku a pečate, štátnej vlajky a štandardy prezidenta republiky. Je tajomníkom Heraldickej komisie Ministerstva vnútra SR, členom Heraldického kolégia, akademinkom Medzinárodnej heraldickej akadémie. Je autorom kníh Heraldická terminológia (2003), Na troch vŕškoch biely kríž: rozprávanie o slovenskom znaku (1990), Heraldica sanctorum: čiže slovné, ale tiež obrazové poučenie o heraldickom vyjadrení Najsvätejšej Trojice, Panny Márie, ako aj o zobrazovaní a rozpoznávaní jednotlivých svätcov v erboch (2016) či Erby a vlajky miest v Slovenskej republike (1991).

1 Ladislav Vrtel so štátnym znakom a štandardou prezidenta SR/ minv.sk

Publikácia Osem storočí slovenskej heraldiky má za sebou už tri vydania. Prvé je z roku 1999, a zatiaľ posledné je  z roku 2017.

Autor sa v predhovore priznáva, že posledné vydanie v ňom prebudilo aj rozpaky, keďže rozmýšľal nad tým, či by sa kniha nemala volať Deväť storočí slovenskej heraldiky. V texte hovorí o novej generácii heraldikov a oveľa bohatšej heraldickej spisbe, ako tomu bolo pred rokmi. Vrtel pripomína, že aj súčasná heraldická tvorba je stále živá a nemusíme pri jej skúmaní hľadieť iba do minulosti – čoho dôkazom sú mnohé moderné erby slovenských miest a obcí. Na množstve z nich sa podieľal aj Ladislav Vrtel.

V úvode, ktorý bol písaný ešte pre prvé vydanie autor opisuje predmet skúmania heraldiky – erby a ich všeobecný vznik a vývoj od stredoveku, až po dnes: „Tieto zvláštne znamenia sa však ukázali trvácnejšie, než ich tvorcovia. Menili sa spôsoby vedenia vojny, zanikli i rytierske turnaje , no erby ostali už natrvalo spojené s každodenným životom, a to až do dnešných dní. Ba čo viac, niet pochýb o tom, že heraldika sa nechystá stiahnuť len do múzeí, ale chce i naďalej ostať súčasťou každodenného života. Erby sú piliermi tradície národa, štátu, cirkvi, rodov, miest, obcí, či rôznych inštitúcií.“

Vrtel pripomína, že heraldika je internacionálna – počas križiackych výprav sa zo Svätej zeme rozšírila do Európy, kde nadväzovala na domáce tradície predheraldických štítov, pričom staré znamenia boli vďaka heraldike pretvorené na dedičné erby. Heraldika je jedna, erby sa všade tvorili a i dnes sa tvoria podľa heraldických pravidiel formulovaných v stredoveku. Napriek tomu však každý národ vniesol do heraldiky svojské, neopakovateľné špecifiká, vďaka ktorým sa heraldika niekedy prirovnáva k pestrým záhonom kvetov v záhrade histórie,“ píše.

V úvodnom texte sa ešte dozvieme, že práca sa zaoberá dlhým obdobím od predheraldických štítov, cez obdobia vzniku a rozkvetu heraldiky, jej úpadku, následnej renesancie, až po dnešné dni. Autor kladie dôraz na obrázky, ktoré v knihe nie sú iba na okrasu, ale sú ťažiskom celej publikácie.

Vstupnou kapitolou je Heraldický šlabikár (Základné heraldické pojmy a pravidlá heraldiky). Čitateľ sa oboznámi so základnou heraldickou terminológiou a figúrami, či pravidlami heraldiky.

Po tejto, úvodnej časti knihy, začína prvá z jedenástich kapitol. Tie sú zoradené podľa chronologickej postupnosti a sú rozdelené podľa časových intervalov – tie autor označil podľa danej doby, napríklad Jeseň heraldiky (15. storočie). Kniha čitateľovi ponúka prehľad naprieč históriou vývoja heraldického umenia. Hlavný text je doplnený o obrázky a opisy.

2 Osem storočí slovenskej heraldiky

Posledná kapitola sa venuje obdobiu od roku 1989 a volá sa Prvé kroky v deviatom storočí. Hlavnou témou kapitoly je prirodzene spor o štátny znak v spoločnom štáte s Čechmi, ale nemalá časť kapitoly sa venuje aj jednotlivým erbom miest, obcí, historických regiónov (Ábov, Gemer…), prezidentov, cirkví, alebo štátnych inštitúcií na území Slovenska – vrátane historického kontextu.

Predmetná publikácia je svojim vzhľadom, ale i obsahom vkusným obohatením azda každej knižnice. Hoci pripojený poznámkový aparát a zoznam literatúry má poslúžiť najmä vážnym záujemcom, forma, akou je text písaný a prehľadne doplnený o ilustrácie, s vysokou pravdepodobnosťou zaujme aj čitateľa mimo odborných kruhov.  Rovnako, ako mnohé iné publikácie Ladislava Vrtela, aj táto môže pomôcť akademickým študentom – či už histórie, alebo samotnej heraldiky.

Literatúra:

VRTEL, Ladislav. Osem storočí slovenskej heraldiky. Martin: Vydavateľstvo Matice Slovenskej, 2017.

Zdroje obrázkov:

Titulná fotografia – Marek Gábrik

1 – https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/svs_dp/Ladislav%20Vrtel%20-%20originaly%20statneho%20znaku.jpg

2 – Marek Gábrik

_______________________________________________________________________________________________________________

Autor článku je Marek Gábrik, študent a aktivista. Na našu stránku prispieva svojimi článkami ako externý bloger.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *