Aká je perspektíva a možnosti osvetlenia školských zariadení pre 21. storočie?

1.10.2021 (Webnoviny.sk) – Slovenská komora stavebných inžinierov zorganizovala pre odbornú verejnosť ďalší vzdelávací seminár, ktorého hlavnou témou bolo „Osvetlenie škôl a školských zariadení, aké sú možnosti a perspektívy pre 21. storočie“.

Prvá časť sa zaoberala „Požiadavkami na moderné osvetlenie škôl a školských zariadení„, v ktorej prof. Ing. Dionýz Gašparovský, PhD. z FEI STU v Bratislave oboznámil účastníkov s aktuálnymi požiadavkami právnych predpisov a technických noriem na osvetlenie priestorov v školách a školských zariadeniach, ale i špecifickými požiadavkami vyplývajúcimi zo zrakových a mimozrakových potrieb užívateľov osvetlenia. Upozornil na rozdiely v rôznych druhoch školských zariadení, či sú to materské, základné, stredné, vysoké, umelecké školy, centrá voľného času. Poukázal na rozdiely medzi vnímaním osvetleného priestoru a zrakovej úlohy žiakov a pedagógov. V prednáške sa zaoberal aj požiadavkami na energetickú hospodárnosť osvetlenia.

Doc. Ing. Peter Janiga, PhD. z FEI STU v Bratislave vo svojej prednáške s názvom „Súčasný stav osvetlenia škôl – východiská pre prípravu modernizácie osvetlenia„, predstavil komplexné hodnotenie súčasného stavu osvetlenia škôl a školských zariadení na Slovensku, vychádzajúceho zo skúseností s auditovaním a pasportizovaním veľkého počtu výchovnovzdelávacích budov. Vo svojej prednáške zhodnotil technický stav, ktorý zahŕňa nielen typológiu svietidiel použitých na osvetlenie v rôznych časových etapách, nedostatky stavu osvetľovacích sústav, ale aj parametre osvetlenia, ktoré sa opierajú o výsledky množstva vykonaných meraní. Uviedol rôzne štatistické prehľady vrátane štruktúry svetelných zdrojov a svietidiel. Predstavil analýzu energetickej hospodárnosti osvetlenia súčasného stavu s potenciálnou úsporou energie a energetickej hospodárnosti modernizovaného osvetlenia. V záverečnej časti prednášky vysvetlil metodikou pasportizácie súčasného stavu osvetľovacích sústav a zberom údajov pre projekt modernizácie osvetlenia. Prof. Gašparovský zdôraznil, že: „je dôležité, aby sa osvetlenie riešilo komplexne v celej budove, nielen v triedach a učebniach, v rozsahu všetkých hľadísk. Nároky na osvetlenie sú veľmi rozmanité, pretože musia zohľadňovať: vek, druh činnosti, usporiadanie priestoru, čas prevádzky.“

Tretia prednáška bola praktická a venovala sa „Osvetleniu školských zariadení v 21. storočí“, v ktorej Pavol Góra zo spoločnosti ZG Lighting Slovakia, s.r.o. zhodnotil aktuálnu situáciu a poukázal na nedostatky. Ukázal praktické príklady, aký ma byť správny systém osvetlenia školských zariadení a čo má v sebe zahŕňať energeticky účinné svietidlo s vysoko kvalitným svetlom. Predviedol efektívny systém riadenia osvetlenia, s autonómnym, respektíve užívateľsky ľahkým ovládaním. Okrem všeobecného osvetlenia jednotlivých priestorov, či už je to učebňa, administratívne priestory, chodba, toalety, šatňa alebo telocvičňa, netreba zabúdať ani na zabezpečenie núdzového osvetlenia, tak aby spĺňali právne predpisy.

V závere prednášky pán Góra predstavil možnosti zabezpečenia umelého svetla na rôznych technických a ekonomických úrovniach s praktickými odporúčaniami pre jednotlivé inštalácie.

Slovenská komora stavebných inžinierov pravidelne pripravuje pre odbornú verejnosť online vzdelávacie podujatia formou konferencií a odborných seminárov, z ktorých záznamy zverejňuje na svojom vzdelávacom portáli ERUDIO2020: https://vzdelavanie.sksi.sk/. Odborná verejnosť, ktorá sa nemôže zúčastniť online podujatia, môže si záznam dodatočne pozrieť na tomto portáli.

O Slovenskej komore stavebných inžinierov

SKSI je stavovskou profesijnou organizáciou obnovenou v roku 1992 zákonom č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch. Združuje takmer 5000 autorizovaných stavebných inžinierov a viac ako 1200 dobrovoľných členov. Dbá o kvalitu technickej úrovne v oblasti projektovania, riadenia a realizácie stavieb, a zároveň sa podieľa na ochrane verejných záujmov v oblasti územného plánovania, projektovania, výstavby a chráni práva a oprávnené záujmy spoločnosti. Je členom Európskej rady inžinierskych komôr ECEC a Európskej rady stavebných inžinierov ECCE.

SKSI podporuje práva inžinierov, ich profesijné, sociálne a hospodárske záujmy a obhajuje ich stavovskú česť. Dbá o to, aby inžinieri vykonávali svoje povolanie odborne a v súlade s jeho etikou a spôsobom, ktorý ustanovujú zákony a vnútorné predpisy. Okrem autorizácie vykonáva Komora skúšky odbornej spôsobilosti pre energetickú certifikáciu a pre činnosti stavbyvedúci a stavebný dozor.

www.sksi.sk

Informačný servis

Viac k témam: Konferencia, Osvetlenie, PR, Škola
Zdroj: Webnoviny.sk – Aká je perspektíva a možnosti osvetlenia školských zariadení pre 21. storočie? © SITA Všetky práva vyhradené.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *